บางสิ่งที่สุกสกาว กฤษกร วงค์กรวุฒิ

ISBN:

Published: September 2007


Description

บางสิ่งที่สุกสกาว  by  กฤษกร วงค์กรวุฒิ

บางสิ่งที่สุกสกาว by กฤษกร วงค์กรวุฒิ
September 2007 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | | ISBN: | 10.40 Mb

หนังสือเลมบาง ๆ แตกลับเขมขนดวยเนือหา ผูเขียนเปนบรรณาธิการของนิตยสาร ค.คน บทความในหนังสือเปนบทบรรณาธิการจากนิตยสารเลมเดียวกันนีนำมาเรียบเรียงเปนรูปเลม เหนรูปหนาปกแลวอาจนึกวาเปนบันทึกการเดินปา แตการเดินปาในเลมคือการเดินทาง เหมือนกับการกลับไปคนหารากเหงMoreหนังสือเล่มบาง ๆ แต่กลับเข้มข้นด้วยเนื้อหา ผู้เขียนเป็นบรรณาธิการของนิตยสาร ค.คน บทความในหนังสือเป็นบทบรรณาธิการจากนิตยสารเล่มเดียวกันนี้นำมาเรียบเรียงเป็นรูปเล่ม เห็นรูปหน้าปกแล้วอาจนึกว่าเป็นบันทึกการเดินป่า แต่การเดินป่าในเล่มคือการเดินทาง เหมือนกับการกลับไปค้นหารากเหง้าของตัวเอง นอกเหนือจากการเข้าหาธรรมชาติ การปลีกวิเวก การเข้าป่าไม่ใช่แค่การผจญภัย แต่เป็นค้นพบสิ่งที่ไม่เคยพบ การจัดการกับปัญหารอบตัวที่ขวางทางอยู่ และการจัดการกับปัญหาภายในคือจิตใจและความคิดของเราเองEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "บางสิ่งที่สุกสกาว":


teammadcow.com

©2008-2015 | DMCA | Contact us